Правилник за дейността и вътрешния ред

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, родители и ученици в БНУ “ Родна реч“ – Осло, Норвегия.

Българско неделно училище “ Родна реч“ – Осло е официална образователна институция към едноименното културно-просветно сдружение с идеална цел „Родна реч” регистрирано в Кралство Норвегия на 5 юли 2017 г., като самофинансиращо се независимо юридическо лице с нестопанска цел с ограничена отговорност и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина.

Българското неделно училище „Родна реч” – гр. Осло, е образователна структура за убечна група за най-малки деца на възраст 2-4 години,  от  предучилищна група, 1 до 12 клас включително и осигурява обучение по следните учебни предмети: български език и литература, българска история, българска география и българска култура /народни танци, етнография, театрална школа, пеене, рисуване и приложно изкуство, художествено слово, спорт/. Провежда се обучение на група деца изучаващи български език като чужд език.

 

УСТРОЙСТВО

Училищно ръководство

Училищното ръководство, състоящо се от училищен ръководител и учители, организира, контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на училището: за изготвяне на годишен учебен план, на учебните програми, избора н учебници и помагала, подбора на учители, текущия контрол по време на занятията и всички други дейности, свързани с учебния процес.

Задължения на училищния ръководител към БНУ „Родна реч” – гр. Осло:

 • организация и координиране на цялостната учебна дейност;
 • координация учители – ръководство;
 • поръчка на учебниците, учебни тетрадки, помагала, както и методическа литература и дидактически материали;
 • планиране на учебната годин, празници, конкурси;
 • отговаря за организирането на традиционните училищни тържества;
 • изготвяне ежемесечна справка за часовете, взети от учителите;
 • координиране, осигуряването на заместващи учители при отсъствие на титулярния учител;
 • организира подбора, назначаването и осовобождаването на учители;
 • осъществява контакт с новопостъпващите ученици, организира приемането и следи за успешното въвеждане на новите учебници в учебния процес;
 • заедно с учителския колектив изготвя учебен календар за следващата учебна година;
 • контролира правилното водене и съхраняване на учебната документация;
 • координация родители – учители. Грижи се за организирането и провеждането на 2 родителски срещи през учебната година;
 • комуникация АБУЧ и ДАБЧ и представяне на училището в медии за информиране и отразяване на училищни събития;
 • връзки с родители и общественост през електронната поща на училището, страница, фейсбук и телефон. Част е от екипа за интернет страницата на училището, поддръжка на фейсбук страница;
 • срещи и комуникация с представители на учебната база, в която се помещава училището, ключ;
 • заедно със съответния учител взима решение за разпределението на всяко ново дете в подходящ за него клас;
 • сформиране на класове;
 • отговор на въпроси от страна на учители, родители и ръководство по учебната дейност, учебни програми;

Права и задължения на педагогическите специалисти

Педагогическият специалист имат следните права:

 • да бъдат зачитани правата и достойнството му;
 • да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес;

Педагогическият специалист има следните задължения:

 • да осъществява обучение и възпитание на учениците в съответствие с адаптираните програми за БНУ на МОН;
 • да опазва живота и здравето на учениците по време н образователния процес и на други дейности, организирани от училището;
 • да зачита правата и достойнството на учениците;
 • да дава мнения и предложения за развитието на училището;
 • да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;
 • да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове;
 • да се яви на работа в облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;
 • да вписва в списък на класа действително взетите часове и конкретната тема на урока; при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;
 • да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на МОН;
 • да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;
 • да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 • да познава и спазва Етичниня кодекс на общността;
 • учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;
 • всяка учебна година до първия учебен ден да изготвя годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го даде за подпис на директора на училището;
 • да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището;
 • не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми;
 • да следи за успеха и развитието на учениците, за спазването на учебната дисциплина и периодично и своевременно да информира родителите им;
 • да контролира посещаемостта на учениците от класа;
 • да уведомява своевременно родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове;
 • да организира и провежда родителска среща;
 • да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;
 • да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в изправност на директора предоставеното му за ползване училищно имущество;

Права и задължения на учениците

Учениците имат следните права:

 • да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 • да ползват училищната библиотека;
 • да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • да участват в проектни дейности;
 • да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

Учениците са длъжни:

 • да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
 • да съхраняват авторитета на училището;
 • да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 • да не употребяват тютюн и тютюневи изделия и алкохол;
 • да представят на своите родители и на педагогическите специалисти тетрадката/тефтерчето за кореспонденция;
 • да спазват Правилника за дейността на училището;
 • да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 • да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
 • да се явяват в училщето с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави;
 • да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние;
 • да се явяват в училище 10 минути преди началото на учебните занятия;
 • да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 • да пазят училищното имущество и училищната сграда; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването й;
 • да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;

Ученикът е този, който е записан в училище за обучение и завършване на клас.

Ученикът се отписва от училището, когато:

 • не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Педагогическият специалист писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

За ученика с наложена сакция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Видът и санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Наложените санкции се отразяват в тетрадката за кореспонденция с родителите.

 1. При налагане на мярка „Отстраняване от час” ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си.

Награди на учениците и учителите

За отличен успех, за успешно представяне в конкурси, научни конференции ученикът се награждава с книги или други предмети, похвална грамота или спеицална награда, носеща името на училището.

Права и задължения на родителите

Родителите имат право:

 • периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
 • да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в удобно за двете страни време;
 • да избират и да бъдат избирани в Родителския съвет на училището;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да участват в родителските срещи.

Родителите са длъжни:

 • да осигуряват редовното присъствие на детето в учебните занятия, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 • да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 • да се явяват в училището след покани от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 • да възстановяват нанесените от ученика материални щети;
 • да почистват веднъж годишно след приключване на занятията училищните помещения.

Родителски съвет

Към БНУ „Родна реч” съществува Родителски съвет като орган за контрол и подпомагане на дейността на училището.

Родителите избират Родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му.

Членовете на Родителския съвет не участват в управлението на училището. Минималният брой на съвета се състои от 5-ма.

Училищният ръководител участва в заседанията на Родителския съвет с право на съвещателен глас.

Родителският съвет:

 • осъществява контрол върху дейността на училището;
 • обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
 • съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси и контролира законосъобразното и целесъобразното им разходване;
 • съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;
 • подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности;
 • Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в Осло, Кралство Норвегия;
 • Родителският съвет представя годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т.ч. отчет за разходване на финансовите средства;
 • подпомага координирането на родителите и децата, прави предложения за предложения за участие в мепорприятия и социални проекти;
 • Родителският съвет се грижи за навременната и пълна информираност на останалите родители, касаещи взети решения, свързани с дейността на училището;
 • организира осъществяването на празници;
 • отговаря за организирането на традиционните училщни тържества (подготовка на програмата, заедно с учителите);
 • подпомага набирането на нови ученици и следи за успешното въвеждане на новите ученици в учебния процес;
 • подготовка на годишник на училището.

 

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

БНУ „Родна реч” предлага обучение по български език и литература, история и география обичаи и традиции на България за деца от 2 до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване.

Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие. В случай че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи.

Провежда се анкета с детето за определяне на съответната група/клас. Сформираните класове и извънкласните дейности се обявяват в началото на учебната година

Училището приема ученици през цялата учебна година.

Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомят училищното насотятелство при настъпили промени (адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща и т.н.)

Всички учебни помагала се предоставят с помощта на учебната такса заплатена от родителите на училището.

Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите дават разрешение за това посредством попълнен формуляр. Родителите, които не дават разрешение за това, уведомяват ръководството в писмена форма и това се отразява в специален формуляр. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, с която ще се избягва съответният ученик да попада в общите снимки.

При прекратяване на посещенията на детето в училище родителите уведомяват писмено ръководството на училището. Ако родителят не е подал писмена молба, ученикът след направените отсъствия се счита за самоизключил, но в случай, че пожелае, може да възстанови и да продължи посещението в училището.

При липса на писменно уведомление ученикът се счита автоматично за записан за следващата учебна година.

Документи за прием в училището се подават на 2 етапа. До 15 юни в края на всяка учебна година и до 10 септември в началото на следващата учебна година, за да могат да се направят своевременно заявки за учебници и учебни помагала. По същото време се заявява и участието на детето в извънкласна дейност.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

Учебните занятия  започват през септември и завършват до средата на юни. Провеждат се веднъж седмично всяка неделя по график, изработен в началото на учебната година. Графикът се дава на учениците и се публикува в сайта на училището и фейсбук страницата.

Извънкласните дейности се провеждат също веднъж седмично всяка събота по график, изработен в началото на учебната година, като той също се дава на на учениците и се публикува в сайта на училището и фейсбук страницата.

Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на норвежките училища.

ВЪТРЕШЕН РЕД

Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. За спокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме и да посещават редовно учебните занятия.

Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните знаятия.

В училището се използват само предварително определените пространства в определеното за това време. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в кото са намерени. Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от учителите и се съхраняват добросъвестно.

Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и други, по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.

Родителите са задължени да контролират изпълнението на домашните работи.

В случай на отсъствие на детето поради болест или друга основателна причина следва да бъде уведомен училщния ръководител и/или учителя на детето.

Всеки изпуснат час е в ущърб на детето и трябва да бъде наваксан вкъщи.

Родителите отговарят за възпитанието на децата си и тяхното поведение.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Българското неделно училище “ Родна реч“ – Осло, се финансира от родителски вноски. Средствата от  родителските вноски се изпозват само за разходи на училището и организиране на тържества на учениците. Всяко тримесечие се изготвя доклад за разхода на средствата, който се представя на Родителския съвет към училището.

Родителските вноски се определят всяка учебна година.  Правят се по банков път на две вноски. Първата – от началото на учебната година до 15 октомври на календарната година и втората – до 30 януари.

За добрата работа на училището е изключително важно родителските вноски да се заплащат навреме. В случай, че не се заплати в указаните срокове, на родителите се изпраща напомнящо писмо.

Преходни и заключителни разпоредби

Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.

Правилникът влиза в сила с приемането му от Родителския съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици и родители с правилника.

Всички учители, служители и ученици в училището са дължни да спазват правилника.

Този правилник е приет от Училищното настоятелство на училището с Протокол № 4 / 14.11.2017 г.

 

ДИРЕКТОР: Венцислава Иванова