За нас

Културно-просветното сдружението „Родна реч“ е самофинансиращо се независимо юридическо лице с нестопанска цел с ограничена отговорност, регистрирано на 5 юли 2017 г. в Кралство Норвегия. То е основано в съответствие със законовите разпоредби, устава и решенията, взети по време на учредителното събрание. Има банкова сметка, самостоятелен баланс, реквизити, печат и прочее.

Учредители на българското неделно училище „Родна реч“ са български граждани, живеещи в Норвегия.

То е вписано в два регистъра – на неправителствените организации с идеална цел и на юридическите лица в Норвегия под № 919257393. Управителният съвет е с председател Пламена Бонева-Гандруд, Николай Александров Вазов (зам.председател и директор на училището) и членове: Весела Свенсли, Ангел Спасов, Румен Жижовски, Мария Желева и Тодор Кондов. Предметът на дейност на сдружението включва следните цели: да съхранява българските традиции и обичаи, да поддържа българското национално самосъзнание и идентичност сред българската общност в Норвегия, да организира курсове за деца и юноши по български език, история, география, култура, етнография и фолклор. Да организира и участва в социални и културни събития.

Преди да бъде регистрирано сдружението  по норвежкото законодателство, от септември 2016 г. училището провежда образователно културно-просветна дейност, като българско неделно училище към посолството на Р България в Осло, Кралство Норвегия.

По късно от началото на тази учебна 2017 г., вече регистрирано по норвежкото законодателство, организацията осъществява своите цели и задачи като българско неделно училище „Родна реч“. Обучението се провежда в град Осло, в наето за тази цел помещение, собственост на българската държава, с подписан договор за безвъзмездно ползване с българското посолство в Осло, пригодено за учебен процес (с дъски за писане, маси и столове, прозорци, офис техника – компютър, телевизор, фотокопирна техника). Сдружението заплаща всички режийни разходи.

Българското неделно училище „Родна реч“ разполага с квалифицирани български преподаватели. Следваме учебната програма на МОН под формата на смесени класове за изучаване на български език и литература, история и география на България на български деца живеещи в чужбина.

Ученици от училището участваха в редица национални и международни конкурси.