ПРАВИЛНИК ЗА ЗАПИСВАНЕ В БНУ

От учебната 2021-2022 година се въвежда нова процедура за записване на учениците в БНУ “Родна реч” с ранно и късно записване. Тази процедура се отнася за записванията както в присъствената, така в дистанционната форма на обучение.

Презаписвания и нови записвания до 12 юни включително (ранно записване)

Децата, които желаят да продължат обучението си в БНУ “Родна реч”, трябва да се презапишат в по-горен клас с попълване на формуляр за презаписване (вж. рубриката „Записване“). Едновременно със записването ще се заплаща и първоначална такса от 500 крони. Тази такса ще бъде приспадната към окончателната такса за обучение, дължима за цялата година (виж тук).

Децата, които желаят да се запишат за първи път в БНУ “Родна реч” за следващата учебна година, трябва да се регистрират с попълване на формуляр за записване (вж. рубриката „Записване“). Едновременно със записването ще се заплаща и първоначална такса от 500 крони. Тази такса ще бъде приспадната към окончателната такса за обучение, дължима за цялата година (виж тук). 

Окончателната такса за обучение ще се плаща с фактура, която всички родители ще получат по електронната поща през месец септември. Плащането се извършва обикновено през месец октомври.

ВНИМАНИЕ: Както записването, така и плащането на началната такса трябва да са извършени до края на посочения във формулярите срок!

Презаписвания и нови записвания след ранното записване

Децата, които желаят да се презапишат или запишат за първи път в БНУ след срока на ранното записване, също ще трябва да попълнят съответно формуляр за презаписване или формуляр за записване най-късно до 31 юли.

Те плащат такса за обучение с 30% по-висока от таксата, дължима от записалите в ранното записване. Таксата за обучение (виж тук) ще се плаща с фактура, която всички родители ще получат по електронна поща през месец септември. Плащането се извършва обикновено през месец октомври.

Изключения ще се правят за семейства, пристигнали в Норвегия в годината на записването. По преценка на УС и директора на БНУ от по-високата такса могат да бъдат освободени и други ученици, но всеки случай на закъсняло записване и плащане ще бъде разглеждан индивидуално.

Основанията за по-високата такса за късните записвания са следните. Подготовката за учебната година предполага редица дейности, които ще бъдат извършени от администрацията на училището за рано записалите се ученици още през месеците юни и юли:

 • Провеждане на входящ тест (за новозаписалите се ученици)
 • Реализиране на редица административни дейности като:
  • разпределение на децата по класове
  • записване в регистрите на МОН
  • регистрация на родителите в каналите за комуникация (СПОНД)
  • регистрация на децата в платформата за дистанционно обучение
 • Изготвяне на разписание и разпределение на класните стаи

За учениците, записали се след ранното записване, ще се наложи повторна кампания за всички тези дейности, която отнема допълнително време и допълнително финансиране.

Общото събрание от 11 юни 2022 г. прие, че БНУ „Родна реч“ няма да осигурява хартиени учебници за децата от късното записване. Те ще могат да си ги набавят сами от България или да ползват скенираната им версия от ресурсите на училището.

Формуляри за записване

Формулярите за ранното записване ще бъдат публикувани на сайта на училището (http://bgschool.no) в средата на м. април.

Формулярите за късното записване ще бъдат достъпни на сайта от края на ранното записване до 31 юли.

Презаписвания и нови записвания след 31 юли

Всички записвания и презаписвания се преустановяват на 31 юли. След тази дата БНУ няма да записва нови ученици.

Условия за презаписване и записване на нови ученици

Условия за презаписване

Всички презаписвания на деца от по-долен в по-горен клас ще бъдат утвърждавани от учителите, които са преподавали на децата в изтеклата година. Още преди началото на кампанията на презаписване всеки родител ще получи информация от учителя дали детето може да бъде записано в по-горен клас. В случаите, когато детето не получи такова одобрение поради липса на необходимите познания или голям брой отсъствия, на него ще му бъде предложено да повтори класа. Ако деца бъдат записани в по-горен клас без одобрение на преподавателя, тези записвания ще се смятат за невалидни и децата няма да бъдат приемани в класа.

Условия за записване на нови ученици

При записването на децата за първи път родителите попълват възрастта на детето и специално поле с информация за познанията на детето по български език. След това назначена от училищното ръководство комисия провежда с децата входящ тест, с който се проверяват познанията им по български език.

При успешно положен тест комисията записва детето в най-подходящия за него клас. Определящи при това разпределение ще бъдат преди всичко познанията на детето по български език, а не неговата възраст. Например, ако детето е на възраст трети клас, комуникира на български език, но не умее да пише, най-вероятно то ще бъде записано в първи клас.

При неуспешно положен тест на родителите се предлага детето да бъде записано на курс по български език като чужд. Децата в този курс не следват програмата на МОН и не получават диплома, призната от МОН, в края на учебната година. Таксата за този курс е по-висока и ще бъде съобщена в края на тази учебна година.

Входящи тестове за новозаписалите се ученици

Датата и формата на теста за записалите се в ранното записване ще бъде публикувана тук, на сайта, 1-2 седмици след края на ранното записване. Всяко новозаписано дете ще получи час за събеседване.

Датата и формата на теста за записалите се след ранното записване ще бъде публикувана тук, на сайта, в първия учебен ден на учебната година (последната седмица на август). Тестът ще бъде проведен през първата учебна седмица на новата учебна година, а децата ще започнат обучението си с 1 седмица закъснение. 

Ако родителите не са удовлетворени от решението на комисията и решат да отпишат детето си, те получават сумата от 500 крони, платена за ранното записване, обратно. 

Разпределение на учениците по класове

Разпределението на учениците по класове за всяка следваща учебна година ще се прави на основа на броя на учениците, записани в ранното записване. То ще бъде публикувано на сайта на училището най-късно 2 седмици преди започването на учебната година.

Разпределението на учениците, записани от края на ранното записване и до 31 юли, ще се извърши в първата седмица на новата учебна година. Презаписаните деца ще бъдат разпределени във вече сформираните класове, а новозаписаните ще полагат входящ текст според изискванията, посочени в параграфите „Условия за записване на нови ученици“ и „Входящи тестове за новозаписалите се ученици“ по-горе. Новозаписаните ще бъдат разпределени в класове според резултатите от теста.

На свое събрание през 2019 г. Управителният съвет определи минималния брой деца, необходими за сформирането на един клас, а именно, 8 деца за присъственото обучение и 4 деца за дистанционната форма. Училищното ръководство ще се опита да се придържа по-стриктно към тези решения, но ще прави разумни компромиси, за да предложи на децата оптимална учебна среда. В случаите, когато поддържането на класове с много малък брой ученици застрашава финансовата стабилност на училището, ръководството ще бъде принудено да ги закрие или изобщо да не ги сформира.

Ако за учениците, записани или презаписани в ранното записване, не бъде сформиран клас, на родителите ще бъде възстановена сумата за ранното записване от 500 крони.

Ако за учениците, записани след ранното записване, към началото на учебната година през месец август не е сформиран клас, училищното ръководство си запазва правото да откаже сформирането му при недостатъчен брой деца сред новозаписалите се.

Допълнителни разпоредби

БНУ няма да приема деца в първи и по-горен клас, които не разбират български език и не могат да комуникират на него. Това се налага от програмните изисквания на Министерството на образованието и науката, според които всеки ученик е задължен да усвои материала за съответния клас, за да получи удостоверение за завършване. Програмата на МОН още от първи клас предполага добро владеене на български език, съобразено, разбира се, с възрастта на децата в съответния клас.

Разпределението на децата по класове е изключително право на администрацията на БНУ. То се извършва от комисия, включваща членове на УС и педагози. Желанията и предпочитанията на родителите при разпределението могат да бъдат разглеждани, но окончателното решение принадлежи на комисията. 

БНУ ще се стреми да стимулира присъствената форма на обучение, защото тя е оптимална за усвояване на език и култура. Затова БНУ няма да записва деца, живеещи в района на град Осло и Ставангер, в дистанционната форма на обучение. За “района на Осло и Ставангер” ще се смята местожителство, откъдето пътуването до училището може да се извърши в рамките на  1 час с кола или обществен транспорт. Администрацията на БНУ ще остане отворена за случаите, когато родителите не са в състояние да водят децата си до училище. Тези случаи ще се разглеждат индивидуално.

В извънредни случаи на пандемия или други ограничения БНУ има техническата готовност веднага да премине изцяло на дистанционно обучение.

БНУ няма да допуска записване на деца едновременно в два класа, например в 4 и в 5 клас, в рамките на една учебна година с цел по-бързо завършване. 

БНУ няма да възстановява суми за ранно записване или такси за обучение в случаите, когато класът е сформиран, но родителите сами решат да отпишат детето си от училището.

Резултатите от входящите тестове няма да бъдат обявявани веднага след завършването им на родителите и децата!!! Те ще бъдат уведомени за тях по-късно с изричен мейл.

Комуникацията между родителите и Управителния съвет относно записването и презаписването ще става само чрез имейл info@bgschool.no. Основната информация ще бъде редовно публикувана на сайта http://bgschool.no


КРАТКА ТАБЛИЦА НА СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ:

Ранно записване/презаписване  –  от 24 април до 12 юни включително

Късно записване/презаписване – от 13 юни до 31 юли включително.

При ранното записване се заплаща 500 крони капаро. Тази сума се приспада към пълната такса за обучение.

Пример:

Пълната такса за обучение за 2021-2022 е 3500 крони. При платени 500 крони за ранно записване оставащата сума за плащане е 3000 крони, общо 3500 крони.

При късното записване не се заплаща капаро, но таксата за обучение е с 30% по висока. 

Пример:

Пълната такса за обучение за 2021-2022 е 3500 крони. Към нея се добавят 30% за късно записване и сумата става 4550 крони.

Ако имате въпроси или коментари, моля използвайте този линк: коментари и въпроси за новия правилник и пишете най-отдолу в полето "Вашите коментари и предложения" или на имейл info@bgschool.no